ماژیک وایت برد کلیکس

نوع سر ماژیک

نوک تخت, نوک گرد